Doradztwo budowlane Gdańsk

Ceny naszych usług ustalane są każdorazowo w oparciu o wstępne wyceny prac i wykonane na ich podstawie cenniki – wyceny ofertowe. Następnie na drodze negocjacji opartych o kalkulacje dostosowane do umownego zakresu ewentualnego projektu powstaje jego wycena wraz z szczegółowym opisem dla prowadzonych prac, który jest jednocześnie zapisem optymalnego ich wymiaru rzeczowego gwarantującego najwyższą wymaganą jakość urządzeń, materiałów i kwalifikacji wykonawcy przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu ankietowego lub bezpośrednio określamy wspólnie z zleceniodawcą ostateczny zakres zlecenia oraz konieczne priorytety postępowania, jakie należy przyjąć dla tego konkretnego projektu. Na tej podstawie przygotowywana jest projekcja finansowa kosztów i relacji w stosunku do uzyskiwanych w wniosku ich wykonania efektów rzeczowych i finansowych w zakładanych okresach rozliczeniowych. Naszym celem jest czerpanie wynagrodzenia z uzyskanych efektów energetycznych tak, aby w ostatecznym rozrachunku wykonywane przez nas prace nie powodowały wzrostu wydatków po stronie zleceniodawcy, a wręcz obniżenie kosztów utrzymania obiektu przy zachowaniu wymaganych standardów jakościowych i technicznych.

Z uwagi na kompleksowość oferowanych i realizowanych robót zapewniamy naszym klientom konkurencyjne ceny na dostarczane usługi, materiały i wyroby przy zachowaniu ich najwyższej jakości i pełnej gwarancji oraz rękojmi, jakiej udzielamy naszym klientom.

wykonanie audytów energetycznych potwierdzanych wymaganymi certyfikatami
wykonanie analiz energetycznych źródeł wytwórczych oraz systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ciepła i energii elektrycznej
wykonanie koncepcji modernizacji i projektowanie infrastruktury ciepłowniczej (źródeł ciepła, zewnętrznych przemysłowych sieci cieplnych, stacji podnoszenia ciśnień, central klimatyzacyjnych, węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.)
projektowanie i instalowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych zużycia mediów w budynkach